Wyprawa motocyklowa – Warunki świadczenia usług

Wysłając formularz rezerwacyjny, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje Warunki świadczenia usług określone w niniejszej Umowie uczestnictwa.

FAKTURY

Klient otrzyma dwie faktury.

AdvAnywhere nie jest biurem podróży. Od AdvAnywhere otrzymasz fakturę za usługi fotograficzne i produkty zawarte w ofercie podróży.

Drugą fakturę otrzymasz od naszego Przewodnika w biurze w Pokharze, gdzie dokonywana jest ostateczna płatność.

PŁATNOŚĆ I CENY

 1. Pierwszej płatności w wysokości 500 USD za rezerwację należy dokonać w ciągu 30 dni od wysłania formularza rezerwacji. Drugiej płatności w wysokości 500 USD za przewodnika należy dokonać 90 dni przed wyjazdem na wyprawę. Obie te płatności mogą być również uregulowane wcześniej. Płatności dokonane po upływie 90-dniowego terminu zostaną obciążone opłatą w wysokości 150 USD.
 2. Wszystkie ceny podane są w dolarach amerykańskich.
 3. Brak wpłaty 1000 USD na 90 dni przed datą wyjazdu może skutkować automatycznym anulowaniem rezerwacji i utratą wpłaconych środków.
 4. Cena końcowa: pozostałą kwotę należy uiścić gotówką lub kartą po przyjeździe do naszego biura przewodników w Pokharze.

ZAKUP BILETU LOTNICZEGO

Bilety lotnicze do i z Nepalu nie są wliczone w cenę i uczestnik musi zakupić je samodzielnie. Prosimy o wstrzymanie się z zakupem biletu lotniczego do momentu osiągnięcia minimalnej liczby uczestników podróży i potwierdzenia go przez nasze biuro LUB o zakup biletu lotniczego w momencie rezerwacji, jeśli linia lotnicza oferuje bezpłatne anulowanie i pełny zwrot kosztów.

ZWROTY

 1. Anulowanie rezerwacji na 90 lub więcej dni przed wylotem: zwrócona zostanie tylko opłata za rezerwację w wysokości 500 USD.
 2. Anulowanie rezerwacji na 90 lub mniej dni przed wylotem: zwrot kosztów nie przysługuje.

ANULOWANIE I ZMIANA DATY Z POWODU DZIAŁANIA SIŁY WYŻSZEJ

 1. Anulowanie z powodu działania siły wyższej: W okolicznościach, w których anulowanie jest konieczne z powodu jakichkolwiek warunków lub zdarzeń pozostających poza naszą kontrolą, w tym między innymi zdarzeń naturalnych, pandemii, ograniczeń granicznych, terroryzmu lub niestabilności politycznej, dołożymy wszelkich starań, aby przenieść rezerwację na alternatywny wyjazd lub zaoferujemy voucher do wykorzystania na poczet nowej rezerwacji.
 2. Koszty niepodlegające zwrotowi: Wszelkie vouchery lub zwroty wynikające z anulowania rezerwacji z dowolnego powodu będą niższe niż wszelkie bezzwrotne wydatki poniesione przez firmę. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe wydatki poniesione przez użytkownika w wyniku anulowania lub zmiany rezerwacji, w tym między innymi za wizy, szczepienia, wydatki medyczne, odzież, sprzęt, testy, kwarantannę, ubezpieczenie podróżne lub loty.
 3. Rozwiązanie umowy i zwroty kosztów: W przypadku przymusowego anulowania lub zmiany harmonogramu z powodu nieprzewidzianych okoliczności, firma zajmie się rozwiązaniem umowy i zwrotem kosztów zgodnie ze swoją polityką.
 4. Zdarzenia poza kontrolą: Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań z powodu zdarzeń pozostających poza ich kontrolą, w tym między innymi klęsk żywiołowych, pandemii, niepokojów politycznych, terroryzmu lub zakłóceń w funkcjonowaniu linii lotniczych. Obie strony niezwłocznie poinformują się nawzajem o takich zdarzeniach. W przypadku konieczności anulowania uczestnictwa w wyprawie przez klienta z powodu wystąpienia zdarzeń poza kontrolą zwracane są opłaty za rezerwację i przewodnika pomniejszone o 200 USD.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wymagania wizowe: Wizy turystyczne można uzyskać po przylocie. Wymagamy dwóch dodatkowych zdjęć paszportowych, które należy przesłać do naszego biura na 90 dni przed wyjazdem, a także dowodu ubezpieczenia podróżnego w celu uzyskania pozwoleń niezbędnych do wejścia do parków narodowych w Nepalu.
 2. Ważność paszportu: Wszyscy podróżni muszą posiadać ważny paszport z 6-miesięcznym okresem ważności od daty wylotu z Nepalu. Paszport musi również zawierać jedną wolną stronę na stempel wizy wjazdowej.

WIZY I WYMAGANIA WJAZDOWE

 1. Odpowiedzialność indywidualna: Każdy uczestnik zobligowany jest znać i spełnić wymagania dotyczących wjazdu do Nepalu. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w wyprawach lub związane z nimi koszty poniesione w wyniku niespełnienia tych wymagań.
 2. Ubezpieczenie podróżne: Ubezpieczenie podróżne jest wymagane w celu uzyskania zezwoleń na wjazd do obszarów objętych ograniczeniami w Nepalu.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

 1. Środki ostrożności: Zalecamy wszystkim uczestnikom skonsultowanie się z lekarzem lub poradnią medycyny podróży w sprawie środków ostrożności i wszelkich obaw zdrowotnych związanych z odwiedzanymi miejscami docelowymi. Upewnij się, że posiadasz wszystkie niezbędne szczepienia dla odwiedzanych krajów.
 2. Schorzenia: Goście muszą poinformować nas na piśmie w momencie dokonywania rezerwacji o wszelkich istniejących chorobach fizycznych lub psychicznych, niepełnosprawności lub innych schorzeniach, które mogą mieć wpływ na ich zdolność do udziału w wyprawie. Zastrzegamy sobie prawo do zażądania dalszych informacji lub profesjonalnych opinii medycznych. Nieujawnienie jakichkolwiek istotnych informacji może skutkować anulowaniem podróży i utratą wpłaconych środków.

AKCEPTACJA RYZYKA ZWIĄZANEGO Z PODRÓŻĄ

Podczas naszych motocyklowych wypraw zabieramy Cię w odległe i czasami nieprzewidywalne regiony świata. Ważne jest, aby pamiętać, że nie możemy zagwarantować ochrony przed wszystkimi zagrożeniami związanymi z żywnością, zdrowiem, chorobami lub urazami podczas podróży. Podróżowanie nieodłącznie wiąże się z pewnymi niebezpieczeństwami, a wypadki mogą się zdarzyć. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, niniejszym oświadczamy, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek nieszczęśliwe wypadki, które mogą się wydarzyć.

Dokonując wpłaty i potwierdzając udział w wyprawie, uczestnik wyraźnie zgadza się z poniższym oświadczeniem i w pełni rozumie ryzyko związane z podróżą:

„Rozumiem i akceptuję, że podróże do odległych miejsc wiążą się z nieodłącznym ryzykiem i niepewnością. Ryzyko to może obejmować między innymi kwestie zdrowotne związane z żywnością, choroby i urazy. Przyjmuję do wiadomości, że wypadki mogą się zdarzyć i że firma nie ponosi odpowiedzialności za takie zdarzenia w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa polskiego. Dobrowolnie przyjmuję na siebie wszelkie ryzyko związane z tą podróżą i zwalniam firmę z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z nieprzewidzianych okoliczności.”

Twoje bezpieczeństwo i dobre samopoczucie są dla nas niezwykle ważne i staramy się zapewnić bezpieczne i przyjemne doświadczenie. Istotne jest jednak, abyś miał świadomość nieodłącznego ryzyka i niepewności związanych z podróżami do odległych obszarów. Wyrażając zgodę na niniejsze zastrzeżenie, dołączasz do tej wyprawy z jasnym zrozumieniem potencjalnego ryzyka.

WYMAGANIA DLA MOTOCYKLISTÓW

Kwalifikacje kierowcy: Kierowcy muszą posiadać ważne prawo jazdy na motocykl i co najmniej roczne doświadczenie w jeździe po drogach. Wszyscy kierowcy muszą spełniać wymagania wiekowe i przepisy obowiązujące w Nepalu.

USZKODZENIA MOTOCYKLI

Odpowiedzialność za szkody: Kierowcy są odpowiedzialni za wszelkie szkody wyrządzone motocyklom lub mieniu osób trzecich w wyniku wypadków. Niewielkie szkody do 200 USD są anulowane. Szkody przekraczające 200 USD muszą zostać opłacone przez kierowcę w ciągu 60 dni.

ROZWIĄZANIE UMOWY, BEZPIECZEŃSTWO I ZGODA

 1. Rozwiązanie umowy: Firma zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy i usunięcia uczestnika z wyprawy, jeśli jego zachowanie, stan zdrowia lub postępowanie zostanie uznane za szkodliwe dla bezpieczeństwa, przyjemności lub dobrego samopoczucia jego samego lub innych osób.
 2. Udzielanie pierwszej pomocy: Uczestnicy wyrażają zgodę na udzielenie pierwszej pomocy, jeśli będzie to wymagane podczas podróży, przez nasz personel lub personel medyczny.
 3. Zwolnienie z odpowiedzialności: Uczestnicy zwalniają firmę z wszelkiej odpowiedzialności za działania podjęte w okolicznościach opisanych w punkcie 2 powyżej.

SPOŻYWANIE ALKOHOLU

 1. Zakaz spożywania alkoholu: Uczestnikom zabrania się spożywania alkoholu w momencie posiadania kluczyków do motocykla. Po oddaniu kluczyków uczestnicy mogą spożywać alkohol z umiarem.
 2. Spożywanie alkoholu na wysokości: Spożywanie alkoholu na wysokości powyżej 3000 m n.p.m. jest odradzane ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia choroby wysokościowej.

ZDJĘCIA I FILMOWANIE

Firma może robić zdjęcia i nagrywać filmy podczas podróży w celach promocyjnych i marketingowych bez żadnej zapłaty lub wynagrodzenia dla uczestników. Tym samym uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku przez firmę.

ZMIANY W PLANIE PODRÓŻY

Zaplanowany plan podróży może ulec zmianie z powodu nieprzewidzianych okoliczności lub zdarzeń pozostających poza naszą kontrolą. W przypadku podróży do odległych miejsc wymagana jest elastyczność.

RYZYKO

Podróże do odległych obszarów wiążą się z nieodłącznym ryzykiem, w tym między innymi z wysiłkiem fizycznym, oddaleniem, warunkami pogodowymi, niestabilnością polityczną i ograniczoną liczbą placówek medycznych. Uczestnicząc w wyprawie, goście przyjmują odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo i zwalniają firmę z odpowiedzialności w zakresie dozwolonym przez prawo.

MERCHANDISE

 1. Koszulki i kominiarki wymienione w ofercie zostaną dostarczone pierwszego dnia wyprawy lub wcześniej, jeśli to możliwe.
 2. Fotoksiążka, cyfrowe fotokopie i filmy wymienione w ofercie zostaną dostarczone, gdy tylko będą gotowe, ale nie dłużej niż 6 miesięcy po zakończeniu wyprawy.
 3. Wszystkie ubrania są wykonywane na zamówienie, co oznacza, że nie ma możliwości ich zwrotu. Przed złożeniem zamówienia prosimy o zapoznanie się z tabelą rozmiarów. Należy pamiętać, że odzież termoaktywna powinna być nieco mniejsza niż normalnie.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

W celu dokonania rezerwacji hotelu, lotów krajowych i uzyskania zezwoleń na przebywanie w strefach zastrzeżonych dane z formularza rezerwacji zostaną przesłane do naszego przewodnika w Pokharze w Nepalu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Wszelkie spory wynikające z niniejszych warunków będą rozstrzygane w drodze arbitrażu.
 3. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w razie potrzeby, z powiadomieniem o zmianach.

POWIADAMIANIE O ZMIANACH

Obowiązkiem podróżnego jest bycie na bieżąco ze wszelkimi zmianami w regulaminie. Firma będzie powiadamiać o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej lub strony internetowej.